Elizabeth Shepherd Europe Tour

Teatro Pasolini, Salerno, Italy